Kalendarz Polowań na sezon 2016/2017 dostępny po zalogowaniu TUTAJ
 
 
 
 
 
Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.
 
1.Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.
 
1. Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;
2. Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;
3. W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania,itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;
4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;
5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;
6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszeniaw szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;
7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
 
 
2. Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.
 
 
1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;
2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;
3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;
4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;
5. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;
6. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;
7. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzonsą oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;
8. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;
9. Dziki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;
10. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędoweg o lekarza weterynarii;
11. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast w szystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;
12. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików ,zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz wrazie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.
 
3. Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF
 
1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wpisów do Książki Ewidencji Pobytu Myśliwych Na Polowaniu Indywidualnym proszę dokonywać według nowych zasad podziału obwodów na rejony i uroczyska z uwzględnieniem oznaczeń I,II,III,itp.                                           

Nowe mapy z podziałem dostępne są do wglądu w miejscach wyłożenia książek, oraz w zakładce Nasze obwody.                                                        

Powyższa regulacja powinna korzystnie wpłynąć na bardziej precyzyjne określanie miejsca pobytu myśliwego w łowisku. 

 

  

 

 

CURRENT MOON

Odwiedziło nas:

Dzisiaj 0

Wczoraj 16

W tym tygodniu 16

W tym miesiącu 216

Razem 435

Kubik-Rubik Joomla! Extensions